Witaj
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]
[ ]

Szkolny System Oceniania

Ver,2011.09.06
II Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie
Szkolny System Oceniania


Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 roku. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). Tekst ujednolicony z dnia 06.09.2011

I Cele
1. Sprawdzanie i ocenianie wiadomości i umiejętności.
2. Ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli.
3. Monitorowanie postępów uczniów i określanie ich potrzeb.4. Motywowanie uczniów do odpowiedzialności za udział w procesie uczenia się.
5. Planowanie procesu nauczania.
6. Porównywanie osiągnięć uczniów ze standardami.

II Zasady szkolnego systemu oceniania:
Co oceniamy?
1. osiągnięcia edukacyjne ucznia poprzez rozpoznanie
– wiedzy umiejętności i postępów ucznia w opanowaniu materiału w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz według kryteriów przedmiotowych
2. zachowanie ucznia poprzez rozpoznanie stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 1

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Informacja ta powinna być udokumentowana wpisem do dziennika.
2. Wychowawca informuje rodziców obecnych na zebraniu o wymaganiach edukacyjnych wynikających z programów realizowanych w szkole oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. Informacja ta powinna być udokumentowana wpisem do dziennika.
3. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania, klasyfikowania, zasadach oceniania zachowania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Informacja ta powinna być udokumentowana wpisem w dzienniku.
4. Wychowawca zobowiązany jest zapoznać rodziców z treścią regulaminu na jednym z zebrań. Rodzice potwierdzają znajomość regulaminu własnoręcznym podpisem.
5. Regulamin jest dostępny w sekretariacie szkoły.

§ 2

1. Uczeń może być oceniany poprzez:
- odpowiedź ustną /3 ostatnie lekcje/,
- testy (na zasadach pracy klasowej).
- sprawdziany /4 ostatnie jednostki tematyczne/, (30 – 45 min) – zapowiadane z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem
- kartkówki (nie są na prawach form pisemnych) /maksymalnie 3 lekcje/ (5 – 15 min), występują jako forma sprawdzenia zadania domowego bądź odpowiedź – nie są zapowiadane.
- prace klasowe obejmujące wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału, semestr lub cały rok. - musi być poprzedzona powtórzeniem danej partii materiału i zapowiedziana tydzień wcześniej.
- dyktanda
- referaty
- udział w dyskusji
- prace domowe
- aktywność poza lekcyjna
- aktywność na zajęciach
- recytacja, inscenizacje
- prezentacja, projekty
- osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
- testy sprawności fizycznej i indeks sprawności fizycznej.
2. Formy i ich ilości z poszczególnych przedmiotów stanowią załącznik nr 1
3. Prace pisemne będą oceniane według skali:
90% i więcej - ocena bardzo dobry
od 75% do 90% - ocena dobry
od 60% do 75% - ocena dostateczny
od 40% do 60% - ocena dopuszczający
0% do 40% - ocena niedostateczny
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykona zadanie o podwyższonym stopniu trudności i uzyska powyżej 100% punktów.
4. W tygodniu mogą mieć miejsce najwyżej cztery formy pisemne /2 prace klasowe i 2 sprawdziany/, w ciągu dnia nie więcej niż dwie (za wyjątkiem grup językowych).
5. Sprawdzone prace klasowe należy oddać w ciągu 2 tygodni. W wyjątkowych sytuacjach /choroba nauczyciela, wycieczka klasy, święta itp./ termin może być przesunięty.
6. Uczeń który nie pisał pracy klasowej lub sprawdzianu w pierwszym terminie ma obowiązek wykonać to zadanie w innym czasie, ale nie później niż 2 tygodnie od momentu powrotu do szkoły w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
7. Oceny z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, na której są wpisywane oceny, rodzicom i uczniom nieobecnym na lekcji udostępnia się na zebraniu z rodzicami lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.
8. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.
9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
10. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy pisemnej ma jedną możliwość poprawy oceny w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od otrzymania oceny – termin wyznacza nauczyciel. Poprawa jest możliwa na pełną skalę ocen.
11. Nauczyciel przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej, śródrocznej i rocznej bierze pod uwagę wszystkie oceny zapisane w dzienniku.
12. Przedmiotowe kryteria oceniania stanowią załącznik nr 1.

§ 3

1. Skala ocen śródrocznych, rocznych oraz końcowych:
ocena celujący 6 (cel)
ocena bardzo dobry 5 (bdb)
ocena dobry 4 (db)
ocena dostateczny 3 (dst)
ocena dopuszczający 2 (dps)
ocena niedostateczny 1 (ndst)

2. Oceny zachowania:
Wzorowe wz
Bardzo dobre bdb
Dobre db
Poprawne pop
Nieodpowiednie ndp
Naganne ng

§ 4

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania o których mowa w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Obniżenie wymagań dotyczy materiału następującego po uzyskaniu informacji.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
3. Uczeń ma obowiązek posiadania pomocy naukowych wskazanych przez nauczyciela danego przedmiotu.

§ 5

1. W szkole wyróżnia się klasyfikowanie śródroczne, roczne i końcowe.
2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku na koniec pierwszego semestru w połowie stycznia.
3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.
4. Oceny roczne i śródroczne są wystawiane nie później niż tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
5. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w § 3.
6. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
7. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia. Ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
8. Klasyfikacja końcowa obejmuje roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.
9. Dyrektor ZSO może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na czas określony na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza; w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem:
- § 5 ust. 16c – statut szkoły,
- § 5 ust 16 d – statut szkoły.
11. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
12. Ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia
- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
- dbałość o honor i tradycje szkoły
- dbałość o piękno mowy ojczystej
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
- okazywanie szacunku innym osobom

§ 6

1. Nauczyciele przedmiotów proponowaną ocenę śródroczną /roczną/ i wpisują ją ołówkiem w ostatniej rubryce w dzienniku w danym semestrze.
2. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas informują ucznia i jego rodziców obecnych na zebraniu o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na miesiąc przed wystawieniem ocen. Rodzice nieobecni na zebraniu mogą zapoznać się z przewidywanymi ocenami u wychowawcy. Nieskontaktowanie się z wychowawcą jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości proponowanych ocen.
3. Powiadomienie o ocenach powinno być potwierdzone przez rodzica i przechowywane przez wychowawcę do końca roku szkolnego.
4. Zebrania z rodzicami odbywają się na miesiąc przed wystawieniem ocen. Ich terminy ogłaszane są na tablicy ogłoszeń w szkole, w sekretariacie oraz przez wychowawców klas.

§ 7

1. Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów jeżeli opuścił więcej niż 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w ciągu roku szkolnego.
2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. W przypadku nieobecności nie usprawiedliwionych na prośbę ucznia lub jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na podstawie opinii wychowawcy klasy przedstawionej na radzie pedagogicznej.
4. Uczeń przychodzący z innej szkoły lub klasy ma obowiązek zaliczyć, w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotowcem, przedmiot który nie był objęty tokiem edukacyjnym w szkole lub klasie, z której uczeń przechodzi.
5. W przypadku, gdy jest to przedmiot, którego tok edukacyjny ukończył się w roku poprzednim uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny.
6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
7. Podanie o egzamin klasyfikacyjny należy złożyć do dyrektora ZSO w ciągu 3 dni od daty wystawienia ocen rocznych.
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor ZSO w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora ZSO, w skład której wchodzą:
- egzaminator- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
- członek komisji- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
10. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej; z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu i pytania, wynik egzaminu i ocenę ustaloną przez komisję oraz pisemne prace ucznia i informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
14. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, z więcej niż dwóch przedmiotów nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§ 8

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do dyrektora ZSO, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor ZSO powołuje komisję, która:
- w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą;
- w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor ZSO albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
c) dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor ZSO albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
b) wychowawca klasy
c) wskazany przez dyrektora ZSO nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
d) pedagog
e) psycholog
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego
g) przedstawiciel rady rodziców
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor ZSO powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji
b) termin sprawdzianu
c) zadania (pytania) sprawdzające
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji
b) termin posiedzenia komisji
c) wynik głosowania
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora ZSO.
9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 9

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia oceny niedostatecznej. Z zastrzeżeniem § 10 pkt. 1 i § 11 pkt. 3.
2. Uczeń, który nie uzyskał ocen pozytywnych na koniec roku i nie otrzymał promocji powtarza klasę. Nie dotyczy uczniów klas pierwszych, którzy podlegają ponownej rekrutacji.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 10

1. Uczeń może zdawać dwa egzaminy poprawkowe.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej; z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Podanie o egzamin poprawkowy składa uczeń, w ciągu trzech dni od wystawienia ocen, do dyrektora ZSO.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor ZSO w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Informację pisemną o terminie egzaminu poprawkowego wychowawca klasy przesyła rodzicom ucznia.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora ZSO, w skład której wchodzą:
- przewodniczący- dyrektor ZSO lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze
- egzaminator- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
- członek komisji- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7. Nauczyciel egzaminator, o którym mowa w pkt 6, może być zwolniony z udziału w egzaminie poprawkowym na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor ZSO powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Pytania na egzaminie poprawkowym obejmują zakres wymagań obejmujący pełną skalę ocen. Warunkiem uzyskania oceny jest takie procentowe zestawienie punktów jak w §1 pkt.3 za poprawne odpowiedzi.
9. Nauczyciele egzaminatorzy są zobowiązani do udostępnienia uczniom zakresu wymagań na ocenę dopuszczającą.
10. Nauczyciele egzaminatorzy na egzamin poprawkowy układają zestawy w ilości – o 3 więcej niż liczba osób zdających.
11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu i pytania, wynik egzaminu i ocenę ustaloną przez komisję oraz pisemne prace ucznia i informację o odpowiedziach ustnych.
12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 11

1. Uczeń, który z przyczyn uzasadnionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora ZSO, nie później niż do końca września.
2. Zwolnienie lekarskie obejmujące datę egzaminu powinno być dostarczone przed wyznaczonym terminem egzaminu poprawkowego.
3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, za zgodą rady pedagogicznej otrzymać promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. Uczniowi temu nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem pkt.9 §8.
§ 12

1. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną jeżeli:
a) w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem jeżeli:
a) w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Formy sprawdzania umiejętności i oceniania uczniów stosowane na poszczególnych przedmiotach oraz ich dopuszczalne ilości z zakresem wymagań na ocenę dopuszczającą są zawarte w kontraktach, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu.

Regulamin wystawiania ocen zachowania w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie

Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równoważny ocenie poprawnej ze sprawowania. Uzyskane punkty są jedyną podstawą przy wystawianiu oceny zachowania. Nie ma ocen cząstkowych.
Zachowanie:
wzorowe 201 i więcej pkt
bardzo dobre 151 pkt. – 200 pkt.
Dobre 101 pkt. – 150 pkt.
Poprawne 50 pkt. – 100 pkt.
Nieodpowiednie 1 pkt. – 49 pkt.
Naganne 0 pkt i mniej

Punkty na „plus”
1)olimpiada przedmiotowa :
I etap 20 pkt.
II etap 30 pkt.
III etap 50 pkt.
2) konkurs szkolny lub pozaszkolny:
udział 5 pkt,
miejsce premiowane, wyróżnienie 15 pkt.
zwycięstwo 20 pkt.
3) funkcja w szkole 20 pkt.
4) funkcja w klasie 10 pkt.
5) zawody sportowe:
udział 5 pkt.
miejsce premiowane, wyróżnienie 15 pkt.
zwycięstwo 20 pkt.
6) aktywna pomoc podczas szkolnej imprezy max 10 pkt.
7) praca na rzecz klasy max 5 pkt
8) praca społeczna (akcje, biblioteka, LOP, PCK itp.) max 10 pkt.
9) do dyspozycji wychowawcy max 35 pkt.
w tym:
wywiązwanie się z obowiązków ucznia max 5 pkt.
postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej max 5 pkt.
dbałość o honor i tradycje szkoły max 5 pkt.
dbałość o piękno mowy ojczystej max 5 pkt.
dbałość o bezp. i zdrowie własne oraz innych osób max 5 pkt.
godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią max 5 pkt.
okazywanie szacunku innym osobom – max 5 pkt.

Punkty na „minus”
1) nieobecności nieusprawiedliwione - za 1godz. 5 pkt.
2) spóźnienia – za każde 3 pkt.
3) palenie tytoniu 30 pkt.
4) picie alkoholu i używanie środków odurzających 30 pkt.
5) niszczenie mienia 30 pkt.
6) konflikty z prawem 50 pkt.
7) „brak kultury” (aroganckie zachowanie) 30 pkt.
8) przemoc 50 pkt.
9) posiadanie przy sobie niebezpiecznych narzędzi 30 pkt.
Punkty z pierwszego semestru przechodzą jako punkty wyjściowe na konto drugiego semestru.